Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Działania projektowe

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "ZAWSZE RAZEM" działające przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie uzyskało dofinansowanie na projekt pt. „Babciu, Dziadku masz wiadomość 2”. Projekt realizowany będzie od 01.03.2012 do 31.10.2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt „Babciu, Dziadku masz wiadomość 2” jest skierowany do uczniów klas I – IV Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie i ich babć lub dziadków.

W szkole od 3.01.2011 roku do 31.10.2011 roku realizowany był projekt "Babciu, Dziadku masz wiadomość". W trakcie jego realizacji uczestnicy dopytywali się czy będzie jego kontynuacja. W efekcie tych zapytań we wrześniu 2011 roku zwołano zebranie, na które zaproszono dzdiadków uczniów SP 5. Na zebraniu L.Wasielewska i J. Turzyńska przedstawiły trwający projekt i zapytały obecnych czy oczekują kontynuacji. Poprzedni projekt w ankietach uzyskał 45% ocen bardzo dobrych i 45% ocen dobrych. Oceny dokonywały osoby nieuczestniczące w projekcie, tylko wszyscy dziadkowie uczniów z klas I-III. Skłoniło nas to do konsultacji z dyrekcją SP 5 i nauczycielami. Obie grupy potwierdziły, że projekt ma dobrą opinię w szkole i w mieście i że docierają do nich głosy o potrzebie kontynuacji działań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem" postanowiło przygotować wniosek, aby kolejnym uczestnikom zapewnić możliwość udziału w podobnych działaniach. 

Celem głównym projektu jest przez 8 miesięcy zwiększenie dostępu do edukacji dla 30 osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bytowskiego w Gminie Bytów poprzez organizację różnych zajęć, które doprowadzą do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarze realizacji proj.

Celem szczegółowym jest:

-budzenie tożsamości regionalnej i wielokulturowej u uczestników przez poznawanie dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego

-aktywizacja kobiet i mężczyzn, co umożliwi im edukację i samorealizację poprzez uczestnictwo w kulturze

-usprawnienie ruchowe uczestników projektu i wyrabianie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych

Powyższe cele zostaną zrealizowane przy poszanowaniu zasad równości płci.

Docelową grupę w projekcie stanowić będą w 100% osoby mieszkające na terenie województwa pomorskiego w Gminie Bytów. 50% uczestników to osoby po 50 roku życia. Grupa docelowa będzie składała się z 30 osób: 15 U po 50 roku życia i 15 uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie. Uczestnikami projektu będą najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej, ponieważ ich więzi z babciami i dziadkami są ważne i można je jeszcze wzmocnić.

Realizacja projektu rozpocznie się od rekrutacji uczestników. Stowarzyszenie przygotuje ulotki o projekcie, które wychowawcy rozdadzą w swoich klasach wszystkim uczniom. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie w lutym 2012 roku wezmą udział w konkursie plastycznym pt. „Spędzam czas wolny z babcią i dziadkiem”. Na bazie zwycięskiej pracy wykonamy plakaty, które wydrukuje drukarnia. Plakaty rozwiesimy w Bytowie w Gminie Bytów.

Rekrutacja będzie trwała od 05-16.03.2012 w godzinach 13.00-17.00 w Biurze Projektu. które mieści się w sali nr 6 w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie ( parter). Uczestnicy powinni dostarczyć podpisane formularze i regulaminy wraz z pozostałymi załącznikami podpisane przez dorosłego uczestnika i przez rodziców dziecka. Powstanie lista zakwalifikowanych uczestników. W prasie lokalnej pojawi się ogłoszenie o projekcie. Działania rozpoczniemy spotkaniem organizacyjnym, podczas którego odbędzie Sie pogadanka niwelująca stereotypowe postrzeganie przez uczniu roli babci i dziadka. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca działania i osiągnięte rezultaty. Jej celem będzie także promocja oddolnych inicjatyw edukacyjnych w gminie Bytów i pokazanie dobrych praktyk.

Przeprowadzone będą następujące działania:

  1. Wycieczki po województwie pomorskim - 5 wycieczek
  2. Nauka i odpoczynek w wodzie - 7 wyjazdów na basen połączonych z nauką pływania dla dzieci
  3. Spotkania z kulturą - 2 wyjazdy do teatru do Słupska, połączone ze spotkaniami z aktorem oraz spotkanie z dziennikarzem - regionalistą

Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.

W każdym miesiącu będą 2 lub 3 działania. Wycieczki i wyjazdy do teatrów odbywać się będą w soboty. Wyjazdy na basen będą popołudniami.

HARMONOGRAM

Marzec: spotkanie organizacyjne - 26.03.2012, basen - 30.03.2012

Kwiecień: wycieczka do Krainy w Kratę - 14.03.2012, teatr - 21.04.2012, basen -27.04.2012

Maj: wycieczka na "Czarne wesele" - 01.05.2012, basen - 25.05.2012

Czerwiec: spotkanie z dziennikarzem-regionalistą - 04.06.2012, basen - 15.06.2012

Lipiec: wycieczka "Kaszubski zawrót głowy" - 07.07.2012

Sierpień: wycieczka Będomin i Wdzydze - 04.08.2012

Wrzesień: wycieczka "Kaszubskie Oko" - 08.09.2012, basen - 21.08.2012, basen - 28.09.2012

Pażdziernik: basen - 26.10.2012, teatr -13.10.2012, konferencja podsumowująca projekt w Klubie Jaś Kowalski - 30.10.2012 godz. 16.00

 

Czekamy na wszystkich, którzy chcą wspólnie z wnukiem czy z wnuczką spędzić atrakcyjnie czas wolny.

Koordynator: L. Wasielewska

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5