Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Doradztwo pedagogiczne – porady i konsultacje pedagoga, logopedy,  nauczycieli i wychowawców  klas  (poniedziałek-piątek  w godz. 8.00 -14.30).

Indywidualne wsparcie i rozmowy z uczniami: udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych, udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, oraz w zakresie metod  przyswajania wiedzy.

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne uwzględniające profilaktykę uzależnień i przemocy, (w tym uzależnienia od komputera i Internetu, cyberprzemoc), kształtowanie umiejętności interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami.

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych. Prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców. Udzielanie informacji o  instytucjach i organizacjach  działających na rzecz pomocy rodzinie. Wspieranie w sytuacjach trudnych. 

·       

W ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014 prowadzone są  na wszystkich poziomach nauczania następujące zajęcia:

·         zajęcia  korekcyjno–kompensacyjne dla kas I-VI

·         zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. polskiego dla kas IV-VI

·         zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego  dla kas I-VI

·         zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki dla kas IV-VI

·         zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla kas I- III

·         zajęcia logopedyczne dla kas I-VI

·         zajęcia o charakterze terapeutycznym dla kas I-VI

·         rewalidacja indywidualna dla kas I-VI

·         zajęcia rozwijające zainteresowania z j. polskiego, j. angielskiego,    matematyki, muzyki, plastyki, przyrody, zajęcia sportowe, czytelnicze.

 

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5