Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

O projekcie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie uzyskała dofinansowanie na projekt pt. „TAK dla szkoły”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.l.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „TAK dla szkoły” realizowany będzie od 01.12.2010 r. do 30.11.2012 r. Skierowany jest do uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 5   w Bytowie, którzy uzyskują niskie wyniki w nauce z kluczowych przedmiotów lub przejawiają trudności w nauce. Wsparciem zostanie objętych łącznie 180 uczniów. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci zorganizowany będzie dowóz do domów uczniów po zajęciach pozalekcyjnych.

Najważniejszym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie niepowodzeń szkolnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie. 

Cele szczegółowe to:

 - poprawa wyników nauczania i poprawa wyników na egzaminach zewnętrznych

 - podniesienie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych

 - osłabienie barier równości w edukacji

 - poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem

 - wzmocnienie poczucia własnej wartości i samooceny

 - likwidowanie wad wymowy

 - rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

 - poprawa komunikacji w języku obcym

 - podnoszenie wiedzy o środowisku, w którym żyjemy.

Powyższe cele zostaną zrealizowane przy poszanowaniu zasad równości płci.

Nasza oferta zarówno bawi jak i uczy. W działaniach uwzględniamy najlepsze formy oraz metody dydaktyczne podnoszące motywację i zachęcające do nauki. 

W ramach projektu „TAK dla szkoły” prowadzone będą następujące działania:

1. Warsztaty terapeutyczne.

2. Warsztaty językowe.

3. Warsztaty ekologiczno – przyrodnicze.

4. Warsztaty językowo – kulturalne.

5. Warsztaty matematyczno – informatyczne.

6. Terapia logopedyczna.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu „TAK dla szkoły” są bezpłatne dla uczestników.


 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5