Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

O projekcie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie uzyskała dofinansowanie na projekt pt. „Babciu, Dziadku masz wiadomość”. Projekt realizowany jest od 03.01.2011 do 31.10.2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt „Babciu, Dziadku masz wiadomość” jest skierowany do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie i ich babć lub dziadków. W X 2008 roku wychowawcy klas I-III zaprosili na zajęcia miejscową poetkę Wandę Majewicz-Kulon (babcię uczennicy klasy II a) z Bytowskiego Klubu Literackiego Wers. Po spotkaniu uczniowie wykonali rysunki i tak w pisarce narodził się pomysł, aby dzieci zilustrowały jej wiersze. Dzięki tej wspólnej pracy powstał tomik pt.„Tęczowa wyliczanka”, którego promocja odbyła się w SP5 w Bytowie 11 IX 2009 roku. Ten wspólny sukces opisała lokalna gazeta ”Kurier Bytowski” i pokazała telewizja kablowa. Uczniowie – mali twórcy plastyczni - otrzymali książkę z autografem pisarki. Pozostali uczniowie zainteresowali się zajęciami pozalekcyjnymi z udziałem swoich babć i dziadków i często o nie pytali. W następstwie tego zgłosiły się do SP5 w Bytowie dorosłe osoby – dziadkowie naszych uczniów - z inicjatywą oddolną współpracy i uczestnictwa w różnych zajęciach zorganizowanych w szkole. Po wysłuchaniu tych propozycji Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie przygotowała ankietę badającą potrzebę organizacji takich zajęć, proponując różny zakres i rodzaj spotkań. Dziewięciu wylosowanych uczniów z każdej klasy I-III otrzymało ankietę z prośbą o wypełnienie przez dziadków lub babcie. Wynik ankiety wykazał, że dziadkowie byli zainteresowani zajęciami z wnukami w szkole. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie postanowiła przygotować takie działania

Celem głównym projektu jest przez 10 miesięcy zwiększenie dostępu do edukacji dla 40 osób zamieszkałych na terenie PB w GB i GBT poprzez organizację różnych zajęć, które doprowadzą do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarze realizacji proj.

Celem szczegółowym jest:

-zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie do potrzeb środowiska lokalnego z zaangażowaniem udziału osób starszych

-budzenie tożsamości regionalnej i wielokulturowej u uczestników przez poznawanie dziedzictwa kulturowego

-aktywizacja kobiet i mężczyzn, co umożliwi im edukację i samorealizację poprzez uczestnictwo w kulturze

-usprawnienie ruchowe uczestników projektu i wyrabianie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych

-doskonalenie umiejętności mężczyzn i kobiet w obsłudze komputera i aparatu cyfrowego

Powyższe cele zostaną zrealizowane przy poszanowaniu zasad równości płci.

W projekcie zostanie wykorzystany model aktywizacji społeczności lokalnej zwalidowany w ramach PIW EQUAL, rezultat w projekcie nr A0364 A0010 "Empatia-lokalna solidarność na rzecz równych szans”, rezultat: Specjalna Miejska Strefa Społeczna. Peryferyjne Centrum. Produkt:„Przygotowanie raportu z badań diagnozującego metody spędzania czasu wolnego przez młodzież”

Docelową grupę w projekcie stanowić będą w 100% osoby mieszkające na terenie województwa pomorskiego w Gminie Bytów i Gminie Borzytuchom. 50% uczestników to osoby po 45 roku życia. Grupa docelowa będzie składała się z 40 osób: 20 U po 45 roku życia 20 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie. U projektu będą najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej, ponieważ ich więzi z babciami i dziadkami są ważne i można je jeszcze wzmocnić.

Realizacja projektu rozpocznie się od rekrutacji uczestników. W tym celu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie w styczniu 2011 roku wezmą udział w konkursie plastycznym pt. „Spędzam czas wolny z babcią i dziadkiem”. Uczniowie, którzy wystąpili z inicjatywą oddolną dotyczącą organizacji zajęć z babciami i dziadkami, na bazie tych prac wykonają pierwowzory plakatów i ulotek, które wydrukuje drukarnia. Plakaty rozwiesimy w Bytowie i innych miejscowościach w Gminie Bytów i Gminie Borzytuchom. Na ppoczątku stycznia wszyscy uczniowie klas  I-III SP 5 w Bytowie otrzymają ulotki promujące projekt. Na zebraniach z rodzicami w dniach 12-13 stycznia 2011 wychowawcy omówią cele projektu i rozdadzą chętnym rodzicom formularze zgłoszeniowe i regulaminy. Od 24 stycznia w Biurze projektu będzie można uzyskać dokładne informacje o projekcie lub złożyć już wypełnione formularze zgłoszeniowe i podpisane regulaminy projektu. Zainteresowani kandydaci na uczestników umówią się na rozmowę z Komisją Kwalifikacyjną w dniach 01.02 - 04.02.2011. Powstanie lista zakwalifikowanych uczestników, którzy otrzymają dokładny harmonogram zajęć oraz lista rezerwowa. W prasie lokalnej pojawi się ogłoszenie o projekcie. Na zakończenie projektu w Bytowskim Centrum Kultury grupa uczestników warsztatów teatralnych 27 października 2011 wystawi przedstawienie o treści regionalnej, które rozreklamujemy plakatami i ulotkami.

Przeprowadzone będą następujące działania:

  1. W zdrowym ciele – zdrowy duch: gimnastyka korekcyjna, zajęcia ruchowe przy muzyce, wyjazdy na basen i rozgrywki sportowe: 27,5 godziny
  2. Spotkania z ciekawymi ludźmi: 10 godzin
  3. Warsztaty komputerowo-fotograficzne: 24 godziny
  4. Warsztaty teatralne, które zakończą się wspólnym przedstawieniem na scenie w Bytowskim Domu Kultury: 39 godzin
  5. Wycieczki po Ziemi Bytowskiej: 30 godzin

Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.

Czekamy na wszystkich, którzy chcą wspólnie z wnukiem spędzić atrakcyjnie czas wolny.

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5