Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

ZarządREGULAMIN ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY „ ZAWSZE RAZEM”

§.1

1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY „ ZAWSZE RAZEM” jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszego regulaminu.
2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ie rzadziej jednak niż dwa razy w roku i organizowane mogą być w różnych miejscach na terenie miasta i gminy Bytów .

§.2

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków i składa się z trzech osób.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes oraz dwóch wiceprezesów.
3. Członków Zarządu na poszczególne stanowiska wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.
5. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie właściwym dla wyborów Zarządu:
1) W razie zmniejszenia się składu Zarządu o dwie osoby trzeci członek Zarządu, do momentu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, pełni funkcję Prezes Zarządu ograniczone do czynności zwykłego zarządu Stowarzyszenia, a wybory uzupełniające należy przeprowadzić w trybie natychmiastowym. Dopuszcza się podejmowanie przez trzeciego członka Zarządu czynności przekraczających czynności zwykłego zarządu Stowarzyszenia, jeżeli czynność ma charakter nagły, a jej niedokonanie w danym momencie powodowałoby powstanie po stronie Stowarzyszenia niepowetowanej starty.
2) W razie powstania wakatu na wszystkich stanowiskach Zarządu Stowarzyszenia na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nakłada się obowiązek przeprowadzenia natychmiastowych wyborów uzupełniających na zasadach zawartych w Statucie.
6. Praca Zarządu opiera się na działalności społecznej.

§.3

1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników lub zlecać odpłatnie wykonywanie konkretnych czynności lub udzielać pełnomocnictw.

§.4

1. Sposoby reprezentacji Stowarzyszenia przez Zarząd określa pkt.37 - Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

§.5

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

§.6

1. Na Prezesie Zarządu Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia Sądu Rejestrowego o ewentualnych zmianach w Statucie zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7.04.1989 „Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§.7

1. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a w przypadku nieobecności lub choroby trwającej dłużej niż 2 miesiące, Wiceprezes.

§.8

1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia,
b) proponowanie i opracowywanie projektów uchwał oraz innych aktów normatywnych, w tym regulaminów,
c) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzenia Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
d) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu,
e) realizacja programu i celów Stowarzyszenia,
f) określanie szczegółowych kierunków działalności,
g) podejmowanie Uchwał w sprawach nabycia majątku ruchomego i nieruchomego,
h) proponowanie wysokości składek członkowskich i kontrolowanie ich opłacania,
i) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
j) powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określenia ich zadań,
k) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Regulaminów,
l) wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrolę,
m) udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
n) sporządzanie i opracowywanie pisemnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków,
o) powoływanie komisji tematycznych i wybór ich składu,
p) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.

§.9

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)W sprawach członkowskich:

 • przyjmowanie członków Stowarzyszenia, na zasadach określonych w Statucie,
 • przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o skreślenie z listy członków w przypadkach określonych w Statucie.

  b)W sprawach Walnego Zgromadzenia:

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, na zasadach określonych w Statucie,
 • przygotowywanie organizacyjne Walnego Zgromadzenia,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności w kwestiach:
 • - zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • - postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
  -      przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
  -      wyznaczenie likwidatora Stowarzyszenia i określenie jego zadań i kompetencji,
 • -     opracowania regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Regulaminu Działania Zarządu
 • - udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

 • c)W sprawach majątkowych:
 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Podejmowanie decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia

  §10

  1. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w drodze Uchwał w głosowaniu jawnym na zebraniach Zarządu Stowarzyszenia w obecności co najmniej 2 jego członków.
  2. W sprawach pilnych możliwe jest podjęcie decyzji przez jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w Statucie.
  3. Decyzje podjęte w trybie, o którym mowa w pkt.2, muszą być przedstawione na najbliższym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia celem przegłosowania. W wypadku podjęcia Uchwały o odmowie zatwierdzenia decyzji, Zarząd Stowarzyszenia określi sposób rozwiązania sprawy objętej decyzją powziętą w trybie j. w.
  4. W wypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos wyższy według poniższej hierarchii:
  1) głos Prezesa Zarządu,
  2) głos Wiceprezesa Zarządu,
  3) głos drugiego Wiceprezesa Zarządu

  §.11

  1. Zarząd Stowarzyszenia ma praw udzielić pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa ma obowiązek sporządzenia pisemnego określenia zakresu upoważnienia i obowiązków pełnomocnika.
  2. Pełnomocnictwo może być udzielone każdej osobie nawet z poza kręgu członków Stowarzyszenia.
  3. Zarząd Stowarzyszenia może dla realizacji określonych celów statutowych lub gospodarczych powoływać zespoły wiodące, określając zakres obowiązków i praw członków zespołów i sposób ich egzekwowania.

  §.12

  1. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona.
  2. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym:
 • członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący komisji tematycznych,
 • goście zaproszeni przez członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

  §.13

  1. Z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  a ) datę,
  b ) porządek obrad,
  c ) imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu Stowarzyszenia,
  d ) imiona i nazwiska innych obecnych na zebraniu osób,
  e ) treść uchwał,
  f ) liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
  g ) odrębne zdania członka w danej kwestii,
  2. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant,
  3. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi rejestr uchwał.

  §.14

  1. Do szczegółowych obowiązków Prezesa Zarządu należy:
 • wyznaczanie terminu i miejsca wyborów, w tym wyborów uzupełniających, do władz Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i powiadamianie Wiceprezesów,
 • koordynowanie i kierowanie pracą Zarządu,
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu i powiadamianie Wiceprezesów,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • koordynowanie i kierowania procedurami rejestracyjnymi Stowarzyszenia
 • podpisywanie decyzji o przyjęciu lub nie przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia,
 • przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia Członków, a w razie nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący lub inna osoba do tego przez niego wyznaczona,
 • prowadzenie rejestru uchwał,
 • prowadzenie rejestru wszystkich dokumentów Stowarzyszenia,
 • koordynacja korespondencji Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych dla Prezesa Zarządu wynikających z przepisów prawa, Statutu, uchwała walnego zgromadzenia Członków oraz uchwał Komisji Rewizyjnej

  2. Do szczegółowych obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu należy:

 • odpowiedzialność za sprawy finansowe Stowarzyszenia
 • przygotowywanie w porozumieniu z Prezesem Zarządu, projektu uchwały budżetowej podejmowanej przez Walne Zebranie Członków na następny rok kalendarzowy,
 • sporządzanie projektu sprawozdania z realizacji uchwały budżetowej Stowarzyszenia za miniony rok kalendarzowy i przedstawianie go na Walnym Zebraniu Członków, po uprzedniej akceptacji Zarządu,
 • przedstawianie sprawozdanie z finansowej działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • realizacja budżetu Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  3.Do szczegółowych obowiązków Drugiego Wiceprezesa należy:

 • przyjmowanie do weryfikacji deklaracji i formularzy członkowskich,
 • przyjmowanie pism „Rezygnacja z członkostwa” od członków Stowarzyszenia,
 • formułowanie wniosków o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w tej sprawie i sporządzanie uzasadnienia do tego wniosku,
 • powiadamianie o miejscu i czasie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 • powiadamianie o miejscu i dacie zabrania Zarządu zainteresowane osoby,
 • koordynowanie spraw członkowskich, a w szczególności komunikacja z kandydatami na nowych członków Stowarzyszenia,
 • informowanie członków Stowarzyszenia o pracach Zarządu,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zarządzanie danymi osobowymi znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia,
 • pełnienie funkcji protokolanta podczas Walnego Zgromadzenia oraz na zebraniach Zarządu, a w razie nieobecności zastępuje go osoba przez niego wyznaczona,
 • przyjmowanie skarg szczegółowych zażaleń na prace Komisji Rewizyjnej szczegółowych prezentowanie ich na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  4. W razie nieobecności lub choroby Prezesa trwającej dłużej niż 2 miesiące obowiązki przewodniczącego przejmuje Wiceprezes.

  §.15

  1. Zarząd otwiera konto bankowe w wybranym banku i przechowuje w nim pieniądze Stowarzyszenia oraz za pośrednictwem tego banku przeprowadza różne „prawem przypisane” operacje finansowe.
  2. Zarząd zobowiązany jest do kontaktów z bankiem i innymi instytucjami, z którymi Stowarzyszenie utrzymuje stosunki.

  §.16

  1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Stowarzyszenia kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

  §.17

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.    

                                01.10.2009 roku

 • Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5